24-05-2567

กระทรวง อว.ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี พร้อมจัด CWIE DAY ครั้งที่ 14

   นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) แถลงข่าวความพร้อมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้แนวคิด “THR NEXT CWIE’s FUTURE :พัฒนาคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ กับ CWIE” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

   สำหรับแนวคิด “THE NEXT CWIE’s FUTURE พัฒนาคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศกับ CWIE” ซึ่งรัฐบาล และ อว. เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง (Experiential Education) บนฐานสมรรถนะ (Competencies-based) มาตั้งแต่ปี 2545 โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะ พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ อว. ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตร CWIE มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือข่าย CWIE 9 เครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนั้น แนวคิดการจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจับมือร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา รัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน CWIE พัฒนากำลังคน ให้ก้าวทันโลกการทำงานและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

   ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยว่า ตามที่ สป.อว. ร่วมกับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567  ผู้ที่เข้าร่วมงานนอกจากที่จะได้รับทราบนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานแล้ว ยังจะได้รับฟังแนวคิด จากสถานประกอบการ ศิษย์เก่า นักศึกษา เกี่ยวกับ CWIE และกิจกรรมสิ่งสำคัญได้จัดให้มีการพบกันระหว่าง สถานประกอบการ นักศึกษา และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อการเสนองาน CWIE จากสถานประกอบการชั้นนำ กว่า 50 แห่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก โดยมีสถานประกอบการมากมายให้การตอบรับในการเข้าร่วมสร้างเครือข่ายในครั้งนี้ จากหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การเงิน การโรงแรม การบริการ ด้านบันเทิง ด้านอาหาร ด้านการค้าปลีกและค้าส่ง ด้านไอที และด้านวิศวกรรม เป็นต้น ท่านที่เข้าร่วมงานนอกจากจะได้เครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการแล้วยังยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากกการเข้าร่วมกิจกรรมพบสถานประกอบการ มากกว่า 20 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท อีกด้วย

   ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 พิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประธานในการเปิดงาน  กิจกรรมการบรรยายพิเศษ จาก 3 ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ในช่วงเช้าจำนวน 2 เรื่อง และช่วงบ่ายจำนวน 1  เรื่อง  ได้แก่ นโยบายและการส่งเสริม CWIE ของ อว. โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม CWIE ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์สถานประกอบการในยุคดิจิทัล โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เรื่องชวนคิดกับ CWIE : First Jobber แบบไหนโดนใจตลาดงาน โดยคุณพิชเยนทร์ หงส์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด ารอภิปราย  เรื่อง CWIE กับแต้มต่อการทำงาน ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับทราบแนวคิดจากสถานประกอบการ นักศึกษา CWIE และศิษย์เก่า เกี่ยวกับ CWIE สร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไร ได้ประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องทำ CWIE แนวทางการดำเนินงาน CWIE รวมทั้ง กิจกรรมนิทรรศการผลงานของนักศึกษา CWIE การมอบรางวัล CWIE Award และกิจกรรมนัดพบสถานประกอบการเพื่อการเสนองาน CWIE