24-05-2567

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดกิจกรรม “ขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร” ปี 2 ออนทัวร์สู่สถานศึกษา 4 ภูมิภาค

   นางยุถิกา  อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีกิจกรรม “ขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร ”  ภาคกลาง ณ หอประชุม ร.8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เด็กและเยาวชน เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา - นอกสถานศึกษา จำนวน 200 คน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร”

   นางยุถิกา  อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจสำคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามสู่สังคม โดยกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา - นอกสถานศึกษา ภาคเอกชน โรงเรียน สถานศึกษาและภาคประชาชน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้มีองค์ความรู้และทักษะการผลิตสื่อ สร้างสรรค์เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามให้แพร่หลายใน สังคม ที่สำคัญเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับเยาวชนที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและภัยคุกคามทุก รูปแบบและสามารถสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลชุมชนและพัฒนาประเทศ ต่อไป ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความพร้อมในการเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ที่ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนเองบนพื้นฐานความหลากหลายทาง วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง 

  

   “กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้ร่วมกับเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในสถานศึกษา - นอกสถานศึกษา จัดกิจกรรม “ขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร ” ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยจัดขึ้น 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง หอประชุม ร.8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2567 และครั้งที่ 4 ภาคใต้ หอประชุมช้างเผือก โรงเรียนอบจ.กระบี่ จังหวัดกระบี่ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 โดย กลุ่มเป้าหมายในการัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นเด็กและเยาวชนที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 800 คน โดยในการจัดกิจกรรมแต่ละภูมิภาคได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่อในด้านต่างๆ พร้อมด้วย ศิลปิน ยูทูบเบอร์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สื่อในท้องถิ่น รวมถึงการให้เยาวชนได้ร่วมเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ให้ เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมในอนาคต” รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

   รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “Digital Gen วัยรุ่น คิดมันส์ รู้ทันสื่อ” จะได้เรียนรู้การแยกสื่อทั่วไปและสื่อท้องถิ่น ในกิจกรรมสื่อแบบไหนใครรู้บ้าง และ สื่อแบบไหน ไม่ OK เพื่อให้เยาวชนรู้วิธีการแยกแยะสื่อและรู้หน้าที่ในการเป็นอาสาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแกนนำในการสอดส่อง ดูแลชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อไป อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรในครั้งนี้ จะเป็นการขยายและ สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีภูมิคุ้มกันทางสังคมในทุกมิติ และร่วมเป็นเครือข่ายในการติดตาม สถานการณ์ เฝ้าระวังและร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนนำ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่ได้ไปขยายผลในวงกว้างมากยิ่งขึ้น