27-05-2567

อธิการบดี มบส.นำทีมผู้บริหาร เยือนมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน พร้อมทบทวนความสัมพันธ์และกิจกรรมที่สานต่อเนื่องยาวนาน

       ผศ.ดร.คณะกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา( มบส.) กล่าวว่า  เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วย รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี  ผศ.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดี  ดร.พรรณา ศรสงคราม ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ผศ.ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ผอ.สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และรศ. ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา มบส. ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Guangxi Minzu University) เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ศ. ดร. Wei  Shizhen  อธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี  พร้อมด้วยศ. ดร. Liao Dongsheng  ศ. ดร. Lyu  Junbiao และศ.ดร. Gao Xingyu รองอธิการบดี ศ. ดร. Huang Weisheng รองคณบดีคณะการจัดการศึกษานานาชาติ  และศ. ดร. Zhang Yuzhen รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

   ผศ.ดร.คณกร   กล่าวต่อไปว่า  การเดินทางไปครั้งนี้ถือว่าเป็นการทบทวนความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยหลังจากที่ตนและศ. ดร. Wei เข้ามาบริหารงานในตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ของทั้งสองมหาวิทยาลัย  ซึ่งการลงนามทางวิชาการนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีและต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางวิชาการให้มีความต่อเนื่อง  นอกจากนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยยังได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 1 + 3 และ 3 + 1 สาขาภาษาไทย สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาภาษาจีน และหลักสูตรระยะสั้นของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนกิจกรรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และการสนับสนุนอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีจะเป็นผู้อนุเคราะห์ให้ มบส. ใช้ศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นที่ปรึกษาร่วมในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ มบส. รวมทั้งยังมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะสนับสนุนผลักดันกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือที่ได้ตกลงร่วมกันให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด

โดยศ.ดร. Wei  ยินดีและพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกันทุกประเด็น และจะสานพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นไปตามสัมพันธภาพที่ดีที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนาน “ ที่ผ่านมามบส.และมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีมีความสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดีต่อกันมาตลอด  มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นรูปธรรมมายาวนานมากกว่า 18 ปี อาทิ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หลักสูตรภาษาไทยในรูปแบบ 2 + 2  และหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบ 1+3  โดยทางมหาลัยชนชาติกว่างซี ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมาศึกษาต่อที่มบส. นานหลายปี จนมีนักศึกษาที่จบจากมบส.เกือบ 600 คน ขณะเดียวกันมบส.ก็ได้ส่งนักศึกษาทั้งหลักสูตรสั้นและระยะยาวไปเรียนร่วมกับชนชาติกว่างซีอย่างต่อเนื่องทุกปี ”ผศ.ดร.คณกร   กล่าวและว่ามหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในมณฑลกว่างซี มีการจัดการเรียนการสอนตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมณฑลกว่างซี ปัจจุบันมีคณะวิชาจำนวน 24 คณะ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาค มีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณคดีของกลุ่มชาติพันธุ์  มีศูนย์การวิจัยชาติพันธุ์วิทยา  ศูนย์วิจัยหลังปริญญาเอก  เป็นต้น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เน้นการจัดการศึกษานานาชาติ ตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดยส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติด้วย