28-05-2567

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เปิดรับอินฟลูเอนเซอร์สไตล์พุทธ Buddhist Influencer

ขอนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมเป็นพระนักสื่อสารเพื่อสร้างศรัทธาและนำพาปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตที่ดีงามตามแนวพุทธ มาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการนำญาติโยมทำความดี มาร่วมเป็นอินฟลูเอนเซอร์สไตล์พุทธ  
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

พัฒนาศิลปะการสร้าง Character ในพื้นที่สื่อสาธารณะ สร้าง Content ความดี ทั้งด้านศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี Review คนดี   นำคนที่สนใจธรรมมาพบธรรม
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
จำนวนจำกัด ๔๐ รูปเท่านั้น มีพื้นฐานความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์และมประสบการณ์เป็นพระสงฆ์นักเผยแผ่
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

เวลาที่ร่วมเรียนรู้จำนวน ๑๖ สัปดาห์ พบกันทุกวันพุธ วิทยากรทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติเป็นที่ยอมรับทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายโลก
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

สมัครด่วน : ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง (อบรมเฉพาะในห้องเรียน ไม่มีออนไลน์) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม และมีที่พักสำหรับท่านที่เดินทางไกล