29-05-2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชู Soft Power วัฒนธรรมไทย 4 ภาค “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย”หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

   นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)มีนโยบายนำวัฒนธรรมไทยมาสืบสาน รักษา และต่อยอดไปสู่มิติใหม่ๆให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทยเพื่อสนับสนุนมิติทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมและขับเคลื่อน Soft Power การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยมุ่งยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติเพื่อเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก  รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดสำนึกรักท้องถิ่น  ดังนั้น วธ.จึงจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก และภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   สำหรับพื้นที่แรกภาคใต้ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ  วิถีถิ่น วิถีไทย “อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา” วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม  2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีการแสดงโนรา รำโนราถวายพระบรมรูป รัชกาลที่ 5  หนังตะลุง  การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด การแสดงวงดนตรี การแสดงผลงานศิลปะโดยสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ เสวนาทางวิชาการ โนรา/หนังตะลุง เสวนา เรื่อง วิถีวัฒนธรรมสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร นิทรรศการมีชีวิตโนราและวิถีชีวิตชุมชนสงขลาในอดีต นิทรรศการวาดเส้น ชุด“เรือนพื้นถิ่นรอบลุ่มเลสงขลา” เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯสงขลา กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ  จำหน่ายสินค้า CPOT การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

   ถัดมาจัดงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ  วิถีถิ่น วิถีไทย “เศรษฐกิจวัฒนธรรมอีสานสร้างสรรค์” วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2567 ณ ลานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรม ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  การจัด Graffiti on Street (ถนนจอมพล) Street Art and Food และ Lighting & Sound  จำหน่ายอาหารของดีโคราช การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  จากนั้นจัดงานที่ภาคเหนือ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย  “ร่วมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” วันที่ 16-20 สิงหาคม 2567 ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมการแสดงแสง เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ”  การแสดงโขน การแสดงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลก ถนนสายวัฒนธรรม "เลียบวัดเคียงวัง" กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  การแสดงและการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ บริการนวดแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ถ่ายรูปจุดเช็คอินทุ่งไฟประดับและเชิญชวนแต่งกายย้อนยุค

   หลังจากนั้นจัดที่ภาคกลางและภาคตะวันออก งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย  “ศาสตร์ศิลป์ตระการตา เลอค่ามรดกวัฒนธรรม”  วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกรมศิลปากร ศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (วิถีชาววัง) และการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 

    “งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทยทั้ง 4 ภูมิภาค ทำให้คนไทยแต่ละภาคได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเสริมพลังความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ  ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น  สนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย  เพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ทำให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และร่วมสืบสานอนุรักษ์ไว้ นำทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจ และเสริมฐานรากวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ” นางสาวสุดาวรรณ กล่าว