30-05-2567

สกร.เร่งยกร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิต “ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย”

   นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้  เปิดเผยว่า หลังจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา พ.ศ.2567 เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นั้น ในส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) กำลังยกร่างประกาศ ศธ.เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นอนุสนธิ จากประกาศ ศธ.เรื่อง แนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิต ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว

   อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวต่อไปว่า สกร.ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะดำเนินการยกร่างคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิตสถานศึกษาของ สกร. และให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด หรือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด , เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารหน่วยกิตกลาง    

   นายธนากร กล่าวอีกว่า สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสะสมหน่วยกิตจากผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีดังนี้ 1.ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตในสถานศึกษาได้มากกว่าหนึ่งแห่ง 2.การสะสมหน่วยกิตของผลการเรียน สถานศึกษาดำเนินการตามหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 3.การสะสมหน่วยกิตจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การสะสมหน่วยกิตที่ได้จากการศึกษานอกระบบ การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรม การรับรองมาตรฐานอาชีพ การวัดระดับภาษาตามมาตรฐานสากล ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ หรือ การเรียนรู้จริงในที่ทำงานระหว่างการศึกษา หรือ การประกอบอาชีพ สถานศึกษาต้องดำเนินการประเมินเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติตามที่ สกร.ประกาศกำหนด หรือ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศได้หรือ มีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ถือคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

   “พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีนโยบายสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) และสอดคล้องกับภารกิจของ สกร.ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งธนาคารหน่วยกิต นี้ จะส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำผลการเรียนในระบบ ผลการเรียนนอกระบบ ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรต่อเนื่อง การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนการรับรองมาตรฐานอาชีพ มาสะสมเทียบโอน เพื่อลดระยะเวลาการศึกษา และใช้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มคุณวุฒิ การศึกษาต่อ และการทำงาน” นายธนากร กล่าว.