31-05-2567

อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดโครงการมหกรรมวิชาการ Open House “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้  เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการ Open House “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเยี่ยมชมนิทรรศการจากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 17 แห่ง โดยมีนายปัญญา  ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมและให้การต้อนรับ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

    

   โครงการมหกรรมวิชาการ Open House “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย พันธกิจ ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และพันธกิจของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุรินทร์ ในการจัดส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะกาเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต