06-06-2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชวนร่วมเสวนาวัฒนธรรมอาหารผ่านขนมหวานรอบบ้านสมเด็จ

   ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา( มบส.) กล่าวว่า  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มบส.  ได้จัดทำโครงการห้องสมุดมนุษย์  เพื่อจัดเก็บบันทึกข้อมูลในรูปแบบของสื่อดิจิทัลด้านประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) รวมถึงพหุวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนรอบมบส. และเขตธนบุรี โดยได้เชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ อาชีพ และศิลปวัฒนธรรม มาเป็นหนังสือมนุษย์เผยแพร่องค์ความรู้ โดยตั้งเป้าว่าจะมีหนังสือมนุษย์เป็นผู้ประกอบอาชีพการทำขนมหวานที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในเขตธนบุรี มาถ่ายทอดเรื่องราวองค์ความรู้ 4 เรื่อง ได้แก่ มะตูมเชื่อม ขนมบดิน ขนมกุฎีจีน และขนมกุสลัง  เป็นต้น   ทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักวิทยบริการฯ  มบส.ได้ลงพื้นที่ที่ร้านมะตูมเชื่อม ขนมบดิน ขนมกุฎีจีน และขนมกุสลัง  เพื่อทำโครงการห้องสมุดมนุษย์ด้วยการบันทึกการถ่ายทำหนังสือมนุษย์เรียบร้อยแล้ว  ระหว่างนี้กำลังเร่งการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ก่อนจะนำไปเผยแพร่ต่อไป  

   ด้านดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดี มบส. กล่าวว่า   นอกจากการดำเนินการโครงการห้องสมุดมนุษย์ ที่มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลในรูปแบบของสื่อดิจิทัลแล้ว สำนักวิทยบริการฯ  มบส.กำลังเตรียมการจัดเสวนาหัวข้อ “ วัฒนธรรมอาหารผ่านขนมหวานรอบบ้านสมเด็จ” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567  เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ ( อาคาร 8 ) มบส. ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารกรุงธนบุรี ได้แก่ ผศ.ศศิอาภา บุญคง อาจารย์ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ และอาจารย์บุษกร สุทธิประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่จะมาให้ความรู้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักเรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมเสวนา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://link.bsru.ac.th/10cd หรือสอบถามได้ที่คุณรสสุคนธ์ อุดมศรี โทร.089-781-2041