14-06-2567

กระทรวงศึกษาธิการ น้อมนำพระบรมราโชบาย ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล DLTV แก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้น

   พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกระทรวงศึกษาธิการ และหารือการดำเนินการขับเคลื่อนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิสอนทางไกล และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมรับชมความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร รวมทั้งรับฟังรายงานนโยบายการศึกษาจากหน่วยงานในสังกัด พร้อมหารือแลกเปลี่ยนการจัดการการเรียนการสอนทางไกล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ได้รายงานการดำเนินงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนระบบ DLTV การประเมิน การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งองคมนตรีพอใจกับภาพรวมการดำเนินการ และได้ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาครู รวมถึงฝากคุรุสภาที่เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแลมาตรฐานการผลิตครูให้มีคุณภาพ ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับทราบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นโครงการจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9  ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ถือเป็นสิ่งดีและช่วยเติมเต็มปัญหาครูไม่ครบชั้นในพื้นที่ห่างไกลของ ซึ่งจากการเยี่ยมชมได้เห็นการจัดการเรียนรู้ Anywhere Anytime ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการที่ได้น้อมนำแนวคิดของรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนครบชั้น และมีการศึกษาที่ดีขึ้น

   ในส่วนของ สพฐ.เป็นหน่วยงานหลักในการผลิดตภาพรวม BIG DATA ของการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม และยังได้ใช้งานในโรงเรียนสังกัดอื่นด้วย เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯลฯ โดย สพฐ.เป็นศูนย์กลางเก็บฐานข้อมูลโรงเรียนที่ใช้ระบบสอนทางไกล นอกจากนี้ยังมีระบบประเมินสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อนำร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบ best practice และขยายผลตามหลักการเพื่อนช่วยเพื่อน หากโรงเรียนใดมีความพร้อมก็จะมาดูแลโรงเรียนสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

   ปัจจุบันการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มีผู้เรียนจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.5 ล้านคน จากกว่า 2,000 โรงเรียน ที่มีจำนวนครูไม่ครบชั้น เนื่องจากปรับลดปริมาณครูตามอัตราส่วนของผู้เรียน ดังนั้น DLTV จึงเข้ามาเติมเต็มโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ได้รับสื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นชัดเจนว่าจุดไหนใช้สื่อการเรียนรู้ทางไกล  และหากอุปกรณ์การเรียนการสอนมีการชำรุด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะให้ความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัด สนับสนุนการซ่อมบำรุง เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และหากสิ่งไหนที่เกินกำลังความสามารถของนักศึกษา ก็ดำเนินการจัดซ่อมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตามระเบียบ