21-06-2567

อธิบดี สกร. เผย “รมว.ศธ” ห่วงความรู้สึกบุคลากร กศน.เดิม หลังเห็นโครงสร้างใหม่ มั่นใจขับเคลื่อนงานได้ดี พร้อมเร่งประสาน ก.ค.ศ.กำหนดมาตรฐานตำแหน่งบุคลากรในพื้นที่


   นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (อธิบดี สกร.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาแล้ว โดยโครงสร้างใหม่ สกร. มีจำนวน 7 กอง 2 กลุ่มงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม, กองบริหารทรัพยากรบุคคล, กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, กองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้, ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์, กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้ สกร.ยุบเลิกและโอนถ่ายภารกิจศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้หน่วยงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการเข้ามาดำเนินการแทนภายใน 3 ปี นั้น พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นห่วงความรู้สึกของบุคลากรของ สกร. หรือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เดิม ซึ่งตนขอชี้แจงว่า รมว.ศธ. พิจารณาเสนอโครงสร้างโดยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้ว แต่การเปลี่ยนโครงสร้างของกรม ขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) และ กรรมการ ก.พ.ร. ซึ่งโครงสร้างที่ออกมาอาจจะไม่ถูกใจบ้าง แต่ต้องเข้าใจว่าโครงสร้างองค์กรสมัยใหม่ ขนาดองค์กรจะมีความกระชับ ลดความซ้ำซ้อน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งตนมั่นใจว่าเราสามารถขับเคลื่อนงานได้ ส่วนการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (OD Transition plan ) ระยะ 5 ปี และเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 6 เดือนนับจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับนั้น แผนการเปลี่ยนผ่านองค์กร ถือเป็นหน้าที่ของกรมใหม่ ที่ต้องดำเนินการและทำรายงาน ก.พ.ร. ถือเป็นงานปกติ ไม่ใช่ภาระงานที่เพิ่มขึ้น 

   ​อธิบดี สกร.กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้ สกร.จะนำหนังสือแจ้งมติ ก.พ.ร.ดังกล่าว ไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณากำหนดสถานะหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัด สกร. รวมถึงกำหนดมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา และกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะเร่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่ง รมว.ศธ.ก็เป็นห่วงและต้องการให้การทำงานขับเคลื่อนไปได้ โดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งปัจจุบัน สกร. มีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ว่างอยู่เป็นจำนวนมากต้องรีบขับเคลื่อนต่อโดยเร็ว