27-04-2565

รอบรู้ Energy กับ กฝผ ตอนที่ 7 ข้อดีและข้อจำกัดของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ที่นำมาผลิตไฟฟ้า

   ในตอนที่แล้วจะเห็นได้ว่า ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนั้น ผลิตจากเชื้อเพลิงหลายๆ ชนิด ซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนั้น ต่างก็มีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดมีข้อดีข้อจำกัดแตกต่างกันอย่างไร อันดับแรกคือ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ประเทศเราใช้ผลิตไฟฟ้ามากที่สุด โดยใช้ผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

ข้อดี คือ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีกำลังการผลิตสูง มีประสิทธิภาพสูง และมีการเผาไหม้สมบูรณ์

ข้อจำกัด คือ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ราคาของก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนขึ้นกับราคาน้ำมันและตลาดโลก และในประเทศเรามีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าที่สูง อีกทั้งก๊าซธรรมชาติบางส่วนยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงาน

2. ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ข้อดี คือ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีกำลังการผลิตสูง  มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำ มีปริมาณเชื้อเพลิงสำรองที่เพียงพอ

ข้อจำกัด คือ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมาก

3. พลังน้ำ เราใช้แรงดันน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ มาหมุนกังหันน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า

ข้อดี คือ เป็นแหล่่งพลัังงานสะอาด ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง  

ข้อจำกัด คือ ไม่สามารถเดินเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง การผลิตไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและฤดูกาล นอกจากนี้ การสร้างเขื่อนจะเน้นประโยชน์ด้านการชลประทานเป็นหลัก โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเป็นผู้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำในแต่ละปี ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าเป็นเพียงผลพลอยได้จากการปล่อยน้ำเพื่อการชลประทานเท่านั้น

4. พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เป็นตัวกลางในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ข้อดี คือ เป็นพลังงานสะอาด เป็นแหล่งพลังงานไม่มีวันหมด ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง เหมาะที่จะนำไปใช้ในแหล่งที่ไม่มีไฟฟ้าหรือห่างไกลจากระบบสายส่งไฟฟ้า

ข้อจำกัด คือ ผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะช่วงที่มีแดด ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าต่ำ ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก ต้องมีแหล่งเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่

5. พลังงานลม เราสามารถนำพลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าได้โดยใช้กังหันลม โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม

ข้อดี คือ เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง การก่อสร้างและติดตั้งง่าย

ข้อจำกัด คือ ต้นทุนด้านอุปกรณ์สูง ลมมีความไม่แน่นอน ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด ต้องติดตั้งในพื้นที่ที่มีศักยภาพลมที่เหมาะสม ซึ่งส่วนมากจะเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บนภูเขาสูง

6. น้ำมัน เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าดีเซล โดยเครื่องยนต์ดีเซลเป็นระบบสันดาปภายใน

ข้อดี คือ เริ่มเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับจ่ายไฟฟ้าในช่วงต้องการไฟฟ้าสูงและกรณีฉุกเฉิน

ข้อจำกัด คือ มีกำลังการผลิตต่ำ น้ำมันมีราคาสูง

7. ชีวมวล เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชีวมวล

ข้อดี คือ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เหมาะกับการผลิตในระดับท้องถิ่น

ข้อจำกัด คือ ปริมาณชีวมวลไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และฤดูกาล นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจะมีการปล่อยฝุ่นละอองและก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

   ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่เรานำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป เราจึงต้องผสมผสามแหล่งที่มาของพลังงานเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าให้ใช้อย่างยั่งยืน มั่นคง ในราคาประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับการพัฒนาประเทศสืบต่อไป