06-07-2565

รอบรู้ Energy กับ กฝผตอนที่ 27 ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ BESS