06-07-2565

รอบรู้ Energy กับ กฝผ ตอนที่ 29 ระบบกักเก็บพลังงานด้วยเซลล์เชื้อเพลิงร่วมกับพลังงานลม