06-07-2565

รอบรู้ Energy กับ กฝผ ตอนที่ 30 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid ระบบแห่งอนาคต