17-08-2566

คุยกรุบกริบ By EGAT ตอนที่ 60 เรื่อง...ศูนย์นวัตกรรมพัฒนาสมุนไพรชุมชน

   โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยกฟผ.  และภาคีเครือข่าย  ร่วมเปิด .ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาสมุนไพรชุมชน”  เพื่อรองรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน  ยกระดับการพัฒนาสมุนไพรไทย  สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ  เสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนในจ.สตูล  และภาคใต้ ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

   โดยเมื่อช่วงปลายเดือนกค.  นายชาตรี ณ ถลาง  รองผวจ.สตูล   รักษาการแทนผวจ.สตูล  ได้เป็นประธานเปิดศูนย์นวัตกรรมพัฒนาสมุนไพรชุมชน  ในการยกระดับการพัฒนาสมุนไพร เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาของประเทศ ภายใต้โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของกฟผ.ณ.ชุมชนบ้านเขาน้อย อ.ควนโดน จ.สตูล   ศุนย์นวัตกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนิที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรขมิ้นชัน ยกระดับสู่การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม  เพื่อให้เป็นหน่วยธุรกิจชุมชนที่สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมุนไพรของภาคใต้ แปรรูปสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น

   สำหรับโครงการดังกล่าว กฟผ. ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง   และขนาดย่อม  มธ.  ซึ่งสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี  2561   ในตอนแรกมีผู้เข้าร่วมเพียง 14 ครัวเรือน   โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการทดลองปลูกขมิ้นชันในกระสอบ พัฒนาแนวทางการปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป  ปัจจุบันขยายงานไปหลายพื้นที่ รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน 15 แห่ง ปลูกขมิ้นชันวิถีอินทรีย์  ไม่ใช้สารเคมี พัฒนาขมิ้นชันให้เป็นสมุนไพรทางเลือกเพื่อสุขภาพ  โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   จนทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานขมิ้นชันแบบครบวงจร    เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนของภาคใต้ โดยผลผลิตที่แปรรูปแล้ว ถูกนำส่งให้กับม.สงขลานครินทร์ และ รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง ถึงปีละ 10 ล้านตัน  เป็นการสร้างวิถีชีวิตใหม่และเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงวัย เกิดเป็นหน่วยธุรกิจชุมชนที่สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป

   เศรษฐกิจจะดีและมั่นคง ต้องเริ่มที่ฐานรากก่อนนะคะ  คุณภาพชีวิตที่ดี จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน ตอบโจทย์ความสุจ 4 ด้าน ได้แก่ สุขกาย สุขใจ สุขสังคม และสุขเศรษฐกิจ เป็นตัวอย่างสังคมสูงวัย สดใส ยั่งยืน ชุมชนมีรายได้ คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น ทำให้สังคมดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป

 

………………..…..กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFORALL……………….