25-08-2566

คุยกรุบกริบ BY EGAT ตอนที่ 64 เรื่อง….กฟผ.คว้ารางวัล. Gold Awords จากผลงานโรงไฟฟ้าขยะเคลื่อนที่

   ในการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อช่วงวันที่ 7-11 สค. ที่ผ่านมา  ในหัวข้อ  “  วิจัยไทยก้าวไกล  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”  เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้  ผลผลิต  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง  ซึ่งในงานนี้  กฟผ. ได้ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมภายใต้แนวคิด  “ วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน “  

   ภายในงานดังกล่าว  นอกจากร่วมแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมแล้ว     กฟผ. ยังได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ   และคว้ารางวัล Gold Awords  จากผลงาน “ โครงการวิจัยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเคลื่อนที่ด้วย    ซึ่งโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเคลื่อนที่นี้  เป็นผลงานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในกฟผ.   ศึกษาวิจัยและพัฒนาขึ้น   เพื่อมุ่งแก้ปัญหาขยะสะสม  และการกำจัดขยะที่ผิดวิธี  ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ    ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  สังคม  และสิ่งแวดล้อม   โดยกฟผ. เสนอแนวคิดการนำโรงไฟฟ้าเคลื่อนย้ายไปที่บ่อขยะ  เพื่อนำไปสู่การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า  โดยนำร่องด้วยการออกแบบและจัดทำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเคลื่อนที่    กำลังการผลิต  200  กิโลวัตต์    มีอัตราการป้อนขยะ 1 ตัน   ต่อชม.  ประกอบด้วยการทำงาน 3 ส่วน  ได้แก่    1. รถแปรสภาพขยะ RDF   หรือเชื้อเพลิงขยะ  ทำหน้าที่ย่อยขยะแห้งจากชุมชนให้เป็นขยะขนาดเล็ก     2. รถเตาเผาขยะและหม้อน้ำ  ทำหน้าที่รับขยะจากรถคันที่ 1  เผาขยะให้เกิดความร้อน  ต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอ    3.  รถผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคินส์   ทำหน้าที่รับไอน้ำจากรถคันที่  2  มาให้ความร้อนสารทำความเย็น  และนำไปผลิตไฟฟ้าที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

   ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังขยะเคลื่อนที่ ติดตั้งและทดสอบการใช้งานอยู่ที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง  จ.ขอนแก่น  สามารถรับขยะแห้งจากพื้นที่ 3 ตำบล  ในเขต  อ.น้ำพอง  และโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ 2 แห่ง   จำนวนขยะประมาณ  5  ตันต่อวัน  เพื่อนำขยะมากำจัด  และแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าทดแทนการที่หน่วยงานจากเทศบาล  และอบต.  ต้องนำรถขยะมาจัดเก็บขยะตามบ้านเรือนในชุมชน    แล้วนำไปส่งโรงไฟฟ้าขยะขนาดใหญ่ในพื้นที่  นับเป็นการแก้ปัญหาขยะสะสมของชุมชนได้เป็นอย่างดี

   แต่ในฐานะพลเมืองที่ดี  เรามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเรานะคะ  เช่น ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ทิ้งให้ลงถังขยะ แยกประเภทขยะได้ยิ่งดี นำขยะมาวางหน้าบ้านรอเจ้าหน้าที่มาเก็บก็ใส่ถุงมัดให้เรียบร้อย ช่วยกันคนละไม้คนละมือ  เพื่อบ้านเมืองที่สะอาด  ปราศจากเชื้อโรค  สิ่งสกปรก  และกลิ่นเหม็นจากขยะนะคะ  ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยค่ะ

 

……………...กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFORALL……………………….