12-09-2566

คุยกรุบกริบ By EGAT ตอนที่ 52 เรื่อง...เดินหน้าต่อยอดระบบ ENZY

   กฟผ. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ( กนอ.)  ร่วมสรุปผลโครงการศึกษาการพัฒนา Smart City : Energy  Digital  Platform ระยะที่ 1 ซึ่งนำร่องโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3  จ.ชลบุรี  พบว่าประสบความสำเร็จ  สามารถบริหารจัดการพลังงาน  ลดค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าได้จริง  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นเป็นตามข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง กนอ. และกฟผ. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา  Smart  City  ด้านพลังงาน  รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง  ในพื้นที่อุตสาหกรรมต้นแบบของ  กนอ.

   กฟผ.นอกจากมีภารกิจหลักในการผลิต  และส่งกระแสไฟฟ้าภายในประเทศแล้ว   กฟผ.  ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม  และการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ  ที่ส่งเสริมแนวคิดด้านการประหยัดไฟฟ้าในหลายภาคส่วน   รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า    ซึ่ง 1 ในนวัตกรรมนั้น คือ  ENZY  Platform  เป็นระบบInternet of Things ( loT)  ที่นำ  AI  มาช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ    เพื่อบริหารจัดการลดการใช้พลังงานตามพฤติกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง    ตลอดจนแสดงข้อมูลสรุปผล  ให้สามารถนำไปปรับใช้งานต่อได้  ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก    บ.ซัมเทค (ประเทศไทย) จำกัด  และ บ.ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัด   เป็นโรงงานนำร่องทดลองใช้งานระบบจริง   โดยจะนำฟีดแบคไปพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จากการสรุปผลการศึกษาโครงการพบว่า   ปัญหาก่อนเริ่มใช้งานระบบ ENZY  คือผู้ประกอบการประสบปัญหาต้นทุนจากค่าไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูง  โดยไม่ทราบว่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมาจากส่วนใด  และเกิดขึ้นในเวลาใด  แต่เมื่อนำ ENZY  เข้ามาใช้งาน  จะทำให้ทราบแหล่งที่มาการใช้ไฟฟ้าในแต่ละส่วน   และจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้ไฟเกินเป้าหมาย  หรือเกิดเหตุผิดปกติต่างๆ  สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าในแต่ละระบบ ติดตามการใช้ไฟแบบรายเครื่องจักรได้   ทำให้สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานได้ดียิ่งขึ้น   แก้ไขปัญหาที่กระทบกับการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว  และลดค่าไฟฟ้าได้จริง    ซึ่งกฟผ.จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง  พัฒนาต่อยอดระบบ   ENZY  Platform  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น  พัฒนาให้ระบบมีความเสถียรและรวดเร็วในการเรียกใช้งานมากขึ้น   ปรับหน้าจอให้ใช้งานสะดวกและเข้าใจง่ายขึ้น   เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของไทยต่อไป

 

……………………กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFORALL……………………………..