09-11-2566

คุยกรุบกริบ By EGAT ตอนที่ 79 เรื่อง...กฟผ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายผลิตรุกขกรขั้นต้น

   กฟผ.  จับมือกับภาคีเครือข่ายผลิตรุกขกรขั้นต้น  ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ.นนทบุรี   สมาคมรุกขกรรมไทย   มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่   ม.ธรรมศาสตร์    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ. บางกรวย        และเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ    จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะรุกขกรรมขั้นต้น  ให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี  สร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเมือง

สำหรับโครงการดังกล่าว  ประกอบด้วยการจัดกิจกรรม  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานที่จริง  เพื่อให้สามารถดำเนินการตัดแต่ง  และดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้านรุกขกรรม   นำไปสู่การปลูก  และดูแลรักษาต้นไม้อย่างยั่งยืน  โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของกฟผ.  ซึ่งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง  ในการสร้างความยั่งยืนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน   โดยร่วมมือกับพันธมิตร  เดินหน้าปลูกป่า  เพื่อดูดซับกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และเพิ่มพื้นที่สีเขียว  เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทย  และ กฟผ.  สามารถบรรลุเป้าหมาย  carbon  neutrality  ภายในปี  2593   ซึ่งนอกเหนือจากการปลูกแล้ว  สิ่งสำคัญคือการดูแลต้นไม้ให้คงอยู่  โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ในเมืองนั้น  เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบรรเทามลพิษทางอากาศและทางเสียง   สำหรับในพื้นที่ จ. นนทบุรี  ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้  ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกแก้วม่วง  ซึ่งถือเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  ดังนั้น  การดูแลตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี  จึงไม่ใช่เป็นเพียงการดูแลต้นไม้  แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย    สำหรับกิจกรรมในโครงการดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่เครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  ประกอบไปด้วยความรู้ขั้นพื้นฐานงานรุกขกรรมการตัดแต่งต้นไม้ภายในเมือง  การแนะนำอุปกรณ์นิรภัย และเงื่อนเชือกในงานรุกขกรรม  การตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี  และการทรงตัวบนที่สูงอย่างปลอดภัยค่ะ  งานตกแต่งต้นไม้ก็จำเป็นต้องทำอย่างถูกวิธีนะคะ  เพื่อความปลอดภัย ความสวยงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตัดแต่งอย่างถูกวิธีก็จะทำให้ต้นไม้มีอายุยืนนาน  สร้างอากาศที่สดชื่น  ให้ความร่มรื่น  โดยผู้เข้ารับการอบรมก็จะนำความรู้ที่ได้ไปดูแลต้นไม้ในเขตรับผิดชอบของตนเองต่อไป  ยังไงก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้กันด้วยนะคะ

 

                      ……...กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFORALL……………..