17-11-2566

คุยกรุบกริบ BY EGAT ตอนที่ 81 เรื่อง..กฟผ. จับตาอนาคต EV. (ตอนที่ 2)

   เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องของอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกันไปแล้วนะคะ  วันนี้มาดูกันค่ะ  ว่าอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าในระดับโลกนั้นเป็นไปในทิศทางใด     สำหรับภาพรวมในตลาดโลกของรถอีวี นั้น   จะเห็นได้ว่ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ซึ่งปัจจูบันอยู่ที่  18  และคาดว่าจะมีสัดส่วนมากถึง  60-70 %  ภายในปี  2573  โดยในด้านปัจจัยส่งเสริมการเติบโตนั้น  มีการถอดบทเรียนความสำเร็จจากประเทศจีน  ซึ่งพบว่า มี 3 ปัจจัยด้วยกัน  ที่ผลักดันให้อัตราการใช้รถยนต์ไฟฟ้าขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบไปด้วย 1)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้งาน  รวมถึงการวางแผนเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ครอบคลุม    2) การออกนโยบายส่งเสริมที่แข็งแกร่งของภาครัฐ  จากระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ  และความพร้อมในการสนับสนุนจากภาคเอกชน  และการวางแผนอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง    3)  การสนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้า  โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่  

   สำหรับประเทศไทย   ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดอีวี  และเริ่มออกนโยบายส่งเสริมมาตั้งแต่ปี 2561    โดยปัจจุบันมีหัวจ่ายไฟสาธารณะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 4000  หัวจ่าย    จาก 1400  สถานีทั่วประเทศ   จากทั้งภาครัฐและเอกชน   นอกจากนี้ยังมีการตั้ง    “คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ”   หรือบอร์ดอีวี    รวมไปถึงการกำหนดนโยบาย 30/30   เพื่อเดินหน้าเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ    โดยประกอบด้วยมาตรการสนับสนุน 3 ข้อ คือ   1)  ด้านการผลิต  ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุน  ควรมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบในประเทศ     2) ด้านการบริหารจำนวนการผลิตและการขาย  ควรมีการวางแผนรองรับความต้องการรยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  โดยการส่งเสริมอุปสงค์ของตลาดกับอุปทานในการผลิต    3) ด้านนโยบายของภาครัฐ  ควรมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการช่วยเหลือในระยะยาวที่ดึงดูดใจ  ชัดเจน  และเป็นรูปธรรม  ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันเตรียมความพร้อม  เพื่อผลักดันให้ธุรกิจอีวี  สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

………...กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFOEALL……………….