กระดานสนทนา
หัวข้อ : English for ASEAN Community

สอนภาษาอังกฤษ   23/03/2015  07:30-08:00

 

Views : 1275 | Replied : 16 | โพสต์โดย nirachon777 โพสต์เมื่อ : 23-03-2015 08:44:20

โพสต์โดย : panupong

ความเห็นที่ 1 โพสต์เมื่อ : 28-03-2015 12:48:14

English for ASEAN Community

สอนภาษาอังกฤษ

Mr.panupong haboomee

ID 5501711385   NO.31

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 11 การชักชวน การเชิญชวน และการพูดขอร้อง

                    สรุป จากการฟังวิทยุรายการ ภาษาอังกฤษสำหรับประชาคมอาเซี่ยน ในการสนทนาเพื่อการพูดชักชวน การพูดเฃิญชวนและการพูดขอร้อง การฟังสื่อการสอนนี้ทำไห้ผู้ฟังได้มีความรู้ชัดเจน เกี่ยวกับ ประโยคต่างๆ หรือสำนวน ว่าควรเลือกใช้อย่างไร จึงจะสุภาพ และชักชวน เชิญชวน ขอร้อง หรือโน้มน้าวได้สำเร็จ การฟังสื่อการสอนนี้จึงเป็นสื่อการสอนที่ใช้คำศัพท์ที่ไม่ยากจนเกินไป สามารถใช่ได้ง่าย ผู้ฟังจึงได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก

 

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 ชุดที่ 2 ตอนที่ 12 การพูด การสนทนา ทางโทรศัพท์

                    สรุป การพูดการสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นสื่อสารที่ยากสำหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ เพราะเป็นการพูดที่ไม่เห็นหน้ากัน ไม่รู้อารมณ์ของคู่สนทนา

                    สามารถแบ่งภาษาในการสนทนาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไม่เป็นทางการ กึ่งทางการ และเป็นทางการทาง ความยากง่ายในการใช้ภาษาก็จะยากขึ้นเป็นลำดับ จาก ไม่เป็นทางการ กึ่งทางการ จนถึงเป็นทางการ

                    ดังนี้  จากการได้ฟังมาตามข้างต้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป ข้าพเจ้าจะเรียนรู้และศึกษาต่อไป ในวิชา ENG1001 และ ENG1002 จากท่านอาจารย์ รศ.เอมอร ดิสปัญญา อย่างตั้งใจและมุ่งมั่นครับ

โพสต์โดย : 5501711153

ความเห็นที่ 2 โพสต์เมื่อ : 28-03-2015 12:39:21

วันที่ 16 มีนาคม 2558  ชักชวน เชิญชวน ขอร้อง

จากการบรรยายทำให้ทราบถึงการใช้คำศัทพ์ในการพูดชักชวน เชิญชวน หรือขอร้อง อาจารย์พูดเข้าใจง่ายโดยในแต่ละประโยคและคำศัพท์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ว่าควรจะเลือกใช้ภาษาอย่างไรในการสนทนา กริยาท่าทางเราจึงควรใช้ภาษาที่สุภาพไว้ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นตัวบุคคลผู้สนทน

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558  การพูด การสนทนา ทางโทรศัพท์

       การพูด การสนทนา ทางโทรศัพท์ มีการใช้รูปแบบการคุยเป็น การนำเสนอการสนทนายุ 3แบบคือ เป็นทางการ กึ่งทางการและทางธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นตัวบุคคลผู้สนทนา จีงต้องใช้ภาษาสุภาพชัดเจน     การสนทนาทางโทรศัพท์ ที่ดีควรมีการแนะนำตัวอย่างชัดเจน โดยมีวิธีการใช้ภาษาหลากหลาย และจบท้ายด้วยการกล่าวลา

โพสต์โดย : sopanat

ความเห็นที่ 3 โพสต์เมื่อ : 28-03-2015 12:37:54

English for ASEAN Community

Mr.Sopanat Poungposiri   ID:5501711344   No.28

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 ชุดที่ ตอนที่ 12 การพูด การสนทนา ทางโทรศัพท์

 สรุปการสนทนา  

   การสนทนาดังกล่าวมีรูปแบบการสนทนาเป็นชุดๆ  ทำให้รู้ถึงการใช้สำนวนภาษาอังกฤษว่าควรใช้ภาษาอย่างไรในการสนทนา   มีทั้งภาษา เป็นทางการ กึ่งเป็นทางการ สามารถใช้คำศัพท์ในการสนทนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่เป็นทางการ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

    ความคิดเห็น

การฟังสื่อการสอนครั้งนี้ทำไห้ผู้ฟังนั้นได้รับประโยชน์อย่างมาก  ผู้บรรยายสามารถอธิบายได้อย่างเข้าใจง่าย กระชับ ภายในเวลาที่ไม่มากเกิน และสำนวน คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 11 การชักชวน การเชิญชวน และการพูดขอร้อง

 สรุปการสนทนา

 การชักชวน การเชิญชวน และการพูดขอร้อง เป็นลักษณะในการพูดโน้มน้าวจิตใจ  ดังนั้นจึงยากสำหรับการเลือกที่จะใช้คำศัพท์ต่างๆ  ไม่ว่าจะโดยทางธุรกิจการทำงาน หรือการใช้ชีวิตในสังคม  โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม ทั้งประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่าและประโยคต่างๆ

  ความคิดเห็น

 การฟังสื่อการสอนครั้งนี้ทำไห้ผู้ฟังนั้นได้รับประโยชน์อย่างมาก ผู้บรรยายสามารถอธิบายถ่ายทอดออกมาได้อย่างเข้าใจได้ง่าย  เป็นคำศัพท์ที่ฟังง่าย  และ ผู้บรรยายย้ำคำศัพท์แต่ละคำได้อย่างชัดเจน จึงมีประโยชน์ต่อการใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอยากมาก

    

 

โพสต์โดย : pollim

ความเห็นที่ 4 โพสต์เมื่อ : 28-03-2015 12:36:03

พิมพ์วดี บัวไชยา

ID : 5501711088 ( นิติราม ขอนแก่น รุ่น 3 )

 

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 ชุดที่ 2 ตอนที่ 12 การพูด การสนทนา ทางโทรศัพท์

การสนทนาภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามและสำคัญมาก 

การฟังการสนทนาที่อาจารย์สอนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักการที่จะตอบคำถาม ประโยคแบบไหนควรนำมาใช้ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

 

 

พิมพ์วดี บัวไชยา

ID : 5501711088 ( นิติราม ขอนแก่น รุ่น 3 )

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 11 การชักชวน การเชิญชวน และการพูดขอร้อง

การชักชวน เชิญชวน เชิญชวน มีลักษณะน้ามน้าวใจ จึงยากในการเลือกใช้ภาษา แต่อาจารย์พูดให้เข้าใจง่าย ใช้ภาษาให้เข้าใจ ประโยคไหนควรใช้แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ มีสำนวนในการใช้ภาษา

 

 

โพสต์โดย : maxzimdragon

ความเห็นที่ 5 โพสต์เมื่อ : 28-03-2015 12:18:53

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 ชุดที่ 2 ตอนที่ 22

การฟังทำให้มีประโยชน์มากทำให้รู้ศัพท์ทางถาษา ถ้าฟังทุกวันจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้

     สรุป การสนทนาทางโทรศัพท์ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นตัวบุคคลผู้สนทนา จีงต้องใช้ภาษาสุภาพชัดเจน

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ตอนที่11ชักชวน เชิญชวน และขอร้อง

   ทำให้เรารู้ว่าน้ำเสียงการออกเสียงภาษาต้องใช้แบบสุภาพนุ่มนวล

 สรุป  ถ้าฟังทุกวันจะทำให้มีความรู้ทางภาษาได้ใช้ได้คล่องแคล่ว

โพสต์โดย : kitsana

ความเห็นที่ 6 โพสต์เมื่อ : 28-03-2015 12:15:48

MS. kitsana  chaiyapis ( No.14 ) 

 

ID : 5501711179 ( นิติรามขอนแก่น รุ่น 3 )

 

 

วันที่ 23 มีนาคม 2558 : การพูดการสนทนาทางโทรศัพท์

 

         จากการได้ฟังในเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์ ทำให้ได้รู้ว่าหากเราต้องการสนทนากับผู้คนในแต่ละสถานการณ์ควรใช้วิธีการพูดและภาษาอย่างไร ถึงจะถูกต้อง เพราะในแต่ละสถานการณ์ มารยาทการพูดจะแตกต่างกัน เช่นตัวอย่าที่ยกมาคือการคุยกับเพื่อน คุยกับแม่เพื่อน และการสั่งพิซซ่า ทำให้การพูดแตกต่างกัน

 

 วันที่ 16 มีนาคม : การพูดชักชวน เชิญชวน และการพูดขอร้อง

 

        จากการฟังสื่อการสอนทำให้ได้ทราบการเลือกใช้ภาษาและสำนวนให้ตรงกับสถาณการณ์ ว่าหากเชิญชวนบุคคลที่มีความสัมพันธ์แบบใดกับเรา  ควรใช้สำนวนภาษาแบบใด และหากต้องการปฏิเสธควรใช้สำนวนภาษาอย่างไร

 

      จากการได้ฟังการสอนภาษาอังกฤษผ่านทางวิทยุศึกษา ทำให้ทราบการใช้สำนวนภาษาในแต่ละสถาณการณ์มากขึ้น และการสอนของท่านอาจารย์ก็เข้าใจง่าย และมีการยกตัวอย่างอีกด้วย

โพสต์โดย : 5501711021

ความเห็นที่ 7 โพสต์เมื่อ : 28-03-2015 12:01:14

MS. Chatthida Maikami ( No.2 ) 

 

ID : 5501711021 ( นิติรามขอนแก่น รุ่น 3 )

 

 

 

วันที่ 23 มีนาคม 2558 / การพูดการสนทนาทางโทรศัพท์

 

 

 

         จากการได้ฟังสื่อการสอนในเรื่องการการสนทนาทางโทรศัพท์ ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงวิธีการพูด การสนทนา ว่าหากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ควรใช้ภาษาหรือสำนวนแบบใดในการพูดถึงจะเหมาะสม เช่นตัวอย่างที่ยกขึ้นมา คือการติดต่อกับเพื่อนเพื่อถามอาการป่วย , โทรหาเพื่อนแต่คุณแม่เป็นคนรับ และการโทรสั่งพิซซ่า ทั้ง 3 สถานการณ์ก็จะใช้สำนวนภาษาและมารยาทในการสื่อสารต่างกันออกไป

 

 

 

       

 

วันที่ 16 มีนาคม / การพูดชักชวน เชิญชวน และการพูดขอร้อง

 

 

 

                จากการฟังสื่อการสอนในเรื่องการพูดชักชวน เชิญชวน และการพูดขอร้อง ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบการเลือกใช้ภาษาและสำนวนให้ตรงกับสถาณการณ์นั้นๆ ว่าหากเชิญชวนบุคคลในแต่ละสถานะ หรือแต่ในแต่ละฐานะ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์แบบใดกับเรา  ควรใช้สำนวนภาษาแบบใด และหากต้องการปฏิเสธควรใช้สำนวนภาษาอย่างไร

 

 

 

 

 

                การฟังสื่อการสอนในเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์ผ่านทางวิทยุการศึกษานี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจการใช้สำนวนภาษาในการสนทนาทางโทรศัพท์มากขึ้น และจากสื่อที่ฟังง่าย เข้าใจง่าย ไม่พูดช้าหรือพูดเร็วจนเกินไป ทำให้เข้าใจได้และจับใจความได้ง่ายอีกด้วย

 

 

โพสต์โดย : 5501711260

ความเห็นที่ 8 โพสต์เมื่อ : 27-03-2015 23:56:49

MS. Theewars Thanakritpisith  

No 21 ID 5501711260 นิติรามขอนแก่น

วันที่ 23 มีนาคม 2558 ตอนที่12 การพูดการสนทนาทางโทรศัพท์

         จากการพูดและการสนทนาทางโทรศัพท์ ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงการเลือกใช้ภาษาในการสนทนา กับคู่สายสนทนา ว่าควรจะเลือกใช้ภาษาอย่างไรในการสนทนา ดังเช่นคู่สายที่เราสนทนานั้นเป็นใครควรใช้ภาษาถ้อยคำแบบใดในขณะสนทนา เป็นทางการ หรือกึ่งทางการ แม้ว่าคู่สายเราจะเป็นบุคคลที่สนิทแต่เป็นการสนทนาที่ไม่เห็นน่าและกิริยาท่าทางเราจึงควรใช้ภาษาที่สุภาพไว้ก่อนสิ่งอื่นใดและคำนึงถึงวุฒิของคู่สนทนา

          การฟังสื่อการสอนครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงการเลือกใช้ภาษาในการสนทนาทางโทรศัพท์ยิ่งขึ้น และสามารถเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประยำวัน

เช่น

     การสนทนาทางโทรศัพท์ ที่ดีควรมีการแนะนำตัวอย่างชัดเจน โดยมีวิธีการใช้ภาษาหลากหลาย และจบท้ายด้วยการกล่าวลา 

 

วันที่ 16 มีนาคม 2558 ตอนที่11 การชักชวน การเชิญชวน การขอร้อง

    การสนทนาในแบบ การชักชวน การเชิญชวน การขอร้อง  ทำให้ทราบถึงการเลือกใช้สำนวนภาษา ในการชักชวนและปฏิเสธอย่างถูกต้องโดยอาจใช้คำเชื้อเชิญในการปฏิเสธ และทราบถึงสำนวนที่ความหมายในทางเดียวกันโดยเลือกใช้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง อายุ ฐานะ ของผู้ฟังอีกด้วย 

    จากการฟังสื่อการสอนครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้า ทราบถึงการเลือกใช้ภาษาในการชักชวน การเชิญชวน การข้อร้อง ต้องเป็นไปในทางที่สุภาพเสมอ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี และเป็นภาษาที่ใช้ง่ายไม่ยากเกินไป

 

โพสต์โดย : jacky

ความเห็นที่ 9 โพสต์เมื่อ : 27-03-2015 18:22:08

Mr.Mekin Tumma

ID:5501711310 NO.25

      วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การชักชวน เชิญชวน และการพูดขอร้อง

      จากสื่อการสอนดังกล่าว กระผมมีความคิดเห็นว่า อาจารย์พูดเข้าใจง่าย และใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และในสถานการณ์ต่างๆ ได้ รวมถึงในการศึกษาต่อต่างประเทศด้วย

 

      วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 การพูด การสนทนาทางโทรศัพท์

      จากสื่อการสอนดังกล่าว กระผมมีความคิดเห็นว่า ทำให้ผมรู้เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่หลากหลายขึ้น โดยสามารถนำไปใช้ในการติดต่อธรุกิจ สังคม เพื่อนฝูง และในสถานการณืที่เหมาะสมได้ ซึ่งการสอนดังกล่าวทำให้เข้าใจถึงขั้นตอนการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วย 

 

โพสต์โดย : kiatanun666

ความเห็นที่ 10 โพสต์เมื่อ : 27-03-2015 16:15:53

Mr.Kiatanun Kerdphon

ID:5501711351     เลขที่.  29

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ตอนที่11ชักชวน เชิญชวน และขอร้อง

สรุปการบรรยาย

จากการบรรยายทำให้ทราบถึงการใช้คำศัทพ์ในการพูดชักชวน เชิญชวน หรือขอร้อง นั้นควรจะใช้คำศัทพ์ใดให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์และบุคคลคนที่ต้องการจะสื่อสารด้วย ว่ามีสถานะกับตัวเราอย่างไรเพื่อจะได้ใช้คำหรือประโยคให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ 

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 ชุดที่ ตอนที่ 12 การพูด การสนทนา ทางโทรศัพท์

สรุปการบรรยาย

จากการบรรยายทำให้ทราบถึงการใช้ประโยคในการสนทนา การพูด ในทางโทรศัพท์ว่าควรจะใช้ประโยคทางภาษาอังกฤษอย่างไรให้เหมาะสม เพราะจะมีการพูดอยู่ 3 รูปแบบคือ ไม่เป็นทางการ กึ่งทางการ และทางธุรกิจ และทั้ง 3 รูปแบบนี้ใช้ประโยคและคำศัพท์ที่แตกต่างกัน เพราะการพูดทางโทรศัพท์นั้นเราจะไม่เห็นหน้ากัน จึงจำเป็นต้องใช้ประโยคหรือคำศัพท์ให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้พูดต้องการที่จะสือสารและดูสุภาพ

 

โพสต์โดย : suphakit

ความเห็นที่ 11 โพสต์เมื่อ : 23-03-2015 14:44:28

Mr.Suphakit  Sangnaree

ID:5501711419     เลขที่.  32

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 ชุดที่ 2 ตอนที่ 12 การพูด การสนทนา ทางโทรศัพท์

สรุปการบรรยาย

มีการใช้รูปแบบการคุยเป็นชุดๆโดยจะมีการนำเสนอการสนทนายุ 3แบบคือ ไม่เป็นทางการ กึ่งทางการและทางธุรกิจ โดยมีการสนทนาให้ฟังสำเนียงและคำศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษเป็นตัวอย่างและผู้บรรยยายได้อธิบายและแปลในแต่ละประโยคที่สนทนา ทางโทรศัพท์ โดยแต่ละการสนทนาทางโทรศัพท์จำเป็นจะต้องมีการวางแพทเทิล และมีการวางสำนวนที่แตกต่างกันไป

ความคิดเห็น

จากการฟังบรรยายนั้นรู้สึกได้รับประโยชน์อย่างมากในการคุยโทรศัพย์ด้วยภาษาอังกฤษเพราะในทุกวันนี้โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงและ ณ ปัจจุบัน ทุกคนจำเป็นจะต้องใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์อย้างมากไม่ว่าจะในการใช้ชีวิตประจำวันหรือในการทำธุรกิจ ดังนั้น การบรรยาย เรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

โพสต์โดย : suphakit

ความเห็นที่ 12 โพสต์เมื่อ : 23-03-2015 14:29:14

Mr.Suphakit Sangnaree

ID:5501711419      เลขที่  32

    วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 11 การชักชวน การเชิญชวน และการพูดขอร้อง

สรุปการบรรยาย

จารการฟังวิทยุรายการ ภาษาอังกฤษสำหรับประชาคมอาเซี่ยน ได้อธิบาย คำศัพท์สำนวนและประโยคภาษาอังกฤษ ในการสนทนาเพื่อการพูดชักชวและการพูดขอร้อง โดยในแต่ละประโยคและคำศัพท์มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพูดเพื่อโนวน้าวและพูดขอร้องด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการทำงานโดยจะต้องคำนึงถึง อายุ และฐานะของผู้ฟัง และจะต้องเลือกคำศัพท์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้บรรลุผลที่ผู้พูดต้องการ

ความคิดเห็น

การบรรยายในรายการมีความกระชับในเวลาเท่าทีควรผู้บรรยายสามารถอธิบายประโยคสำนวนและคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงานได้ทันที 

โพสต์โดย : panithi1423

ความเห็นที่ 13 โพสต์เมื่อ : 23-03-2015 12:16:34

Mr.Panithi Tuntipanitteerakul

ID:5501711252 No.20

      วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 ชุดที่ 2 ตอนที่ 12 การพูด การสนทนา ทางโทรศัพท์

      การพูด การสนทนา ทางโทรศัพท์ ทำให้ผมรู้เกี่ยวกับการใช้สำนวนทางภาษาอังกฤษทั้งแบบไม่เป็นทางการ กึ่งทางการ และในเชิงธุรกิจที่ใช้สำนวนเป็นชุดๆ รวมถึงการใช้ประโยคในการพูดคุยทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการพูดโดยไม่เห็นกริยาท่าทางของผู้พูด ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวทักทาย แนะนำตัว ให้กำลังใจ และกล่าวลา โดยให้คำนึงถึงคุณวุฒิของผู้ฟังด้วย

      การฟังสื่อการสอนดังกล่าวเป็นสื่อการสอนที่เข้าใจง่าย ไม่พูดเร็วเกินไป และคำศัพท์ต่างๆ ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการใช้รูปประโยคที่ง่าย และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของผม

 

      วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 11 การชักชวน การเชิญชวน และการพูดขอร้อง

      การชักชวน การเชิญชวน และการพูดขอร้อง ทำให้ผมรู้เกี่ยวกับการพูดโนมน้าวจิตใจให้ผู้ฟังอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนไปทางเดียวกับผู้พูด ไม่ว่าจะเกี่ยวกับในเรื่องการทำงาน หรือการดำรงชีวิตในสังคม โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม ทั้งประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่า รวมถึงประโยคขอร้อง และประโยคต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น

      How would you like come over to my house? (ประโยคชักชวน)

      A: Can you send it to me? (ประโยคขอร้อง)

      B: Sorry for the inconvenient. (ถามตอบ)

      การฟังสื่อดังกล่าวมีการใช้รูปประโยคที่หลากหลาย เข้าใจง่าย และมีการยกตัวอย่างประกอบมากมาย ที่สามารถนำมาประยุกต์ในทั้งการศึกษา การทำงาน การดำรงชีวิตในสังคม รวมถึงการใช้การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างสุภาพ และเหมาะสม ไม่ว่าจะใช้กับเพื่อน ครอบครัว และสังคม

 

 

โพสต์โดย : wongsatorn5285

ความเห็นที่ 14 โพสต์เมื่อ : 23-03-2015 11:42:29

Mr.Wongsatorn

ID: 5501711286  No.23

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 ชุดที่ 2 ตอนที่ 22

        การสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นสื่อสารที่ยากสำหรับคนที่ไม่คล่องในภาษา เพราะการสนทนาทางโทรศัพท์นี้ เป็นการสื่อสารที่ไม่เห็นกริยาท่าทาง อารมณ์ของคู่สสนทนา 

        การฟังสื่อการสอนครั้งนี้ทำไห้ผู้ฟังนั้นได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะเข้าใจในการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ กึ่งทางการ หรือธุรกิจ และสามารถเลือกใช้คำศัพท์ หรือสำนวนได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และสุภาพ 

 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 ตอนที่11ชักชวน เชิญชวน และขอร้อง

      การชักชวน เชิญชวน หรือการขอร้องนั้นมีลักษณะที่คล้ายกันกับการพูดโน้มน้าวใจ ดังนั้นจึงยากสำหรับการเลือกใช้คำต่างๆ

       การฟังสื่อการสอนนี้ทำไห้ผู้ฟังได้มีความรู้ชัดเจน เกี่ยวกับ ประโยคต่างๆ หรือสำนวน ว่าควรเลือกใช้อย่างไร จึงจะสุภาพ และชักชวน เชิญชวน ขอร้อง หรือโน้มน้าวได้สำเร็จ เช่น

       Why do not we eat at my house. และอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมต้องทำตามที่ผู้พูดชักชวน

 หรือปฏิเสธอย่างไรจึงถนอมน้ำใจผู้ชวน  

      การฟังสื่อการสอนนี้จึงเป็นสื่อการสอนที่ใช้คำศัพท์ที่ไม่ยากจนเกินไป สามารถได้ง่าย ผู้ฟังจึงได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากครับ.

โพสต์โดย : nirachon777

ความเห็นที่ 15 โพสต์เมื่อ : 23-03-2015 10:05:22

English for ASEAN Community

สอนภาษาอังกฤษ   16/03/2015  07:30-08:00  

nirachon pairin  นิรชร  ไพรินทร์    ID  5501711237   เลขที่  19  

law 3  khonkaen

การฟังการสนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้  ได้ความรู้สามเรื่อง  ได้แก่

การสนทนาแรก  การเชิญช่วนกัน  ของคนสองคนว่าการทำงานครั่งนี้เป็นไปได้ด้วยดี  ละเขาได้ช่วนไปกินข้าวละการเชิญครั่งนี้ ได้ไปกินข้าวที่บ้าน สมศรี ละช่วนเพื่อนๆไปหลายๆคน และได้ช่วน กันไปกินข้าวที่บ้านสมศรีจะได้ลองทานอาหารรสชาติที่สมศรีเป็นคนทำ  เลยทำให้ เขาตัดสิ้นใจเร๊วขึ้นที่จะทำให้เขาไม่ปฎิเสธในการไปกินข้าวในร้านที่เขาต้องการแต่กับไปทานข้าวที่บ้านแทน

การสนทนาที่สอง  เป็นการ  ถามกันถึงเรื่องบทภาพยนตร์ที่เลขา ส่งมาให้ตน  ละมีการขอร้อง ให้เลขาได้นำเอกสารนั้นนำมาส่งให้ตน โดยใช้ประโยดคำถาม ละประโยคบอกเล่า ละของให้เขาส่งเองสารมาให้  ละเขาต้อบว่าทำได้หรอไม่ได้เป็นการหาเหตุผลของการกระทำของการขอร้อง  ถ้าท่านเสียใจในการขอโทษ ให้ใช้กล่าวอย่างสุภาพละ การกระทำครั่งนี้  โดยมีการใช้เหตุผล

การสนทนาที่สาม  เป็นการ   สนทนาระหบ่างเพื่อนที่ไม่เจอกันนาน ทักท้านกันว่าจำได้ไหมเป็นยังไงบ้าน  ได้เกิดการช่วนมางานวัดเกิเกันได้เกิดดารตอบโต้กันว่าจะใช้ปีะโยดแบบไหนเรารู้หรือยังว่างานจัดที่ไหน ควรใช่คำพูดแบบไหม  ใช้คำพูดสุภาพหรือเปล่าเป๊นการใช้ทั่งประโยคคำถามบอกเล่นละปฎิเสษด้วยในบทสนทนานี้

 

สรุป

ได้รุ้จักการที่จะตอบคำถาม  ใช้ประโยคต่างๆๆว่าประโยคไหนควานทำมาใช้แบบไหน ประโยดไหนควานใช้กับใครถึงจะสุภาพปฎิเสษแบบไหนถึงจะไม่ทำให้เขาเสียใจ ช่วนแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการได้การเรียนมาทั่งสอง คลิบนี้ทำให้รุ้ถึงการใช้ภาษาสุภาพละเป็นมิตรใช้การพดแบบไหนแสดงความต้องการแบบไหน

โพสต์โดย : nirachon777

ความเห็นที่ 16 โพสต์เมื่อ : 23-03-2015 09:36:31

English for ASEAN Community

สอนภาษาอังกฤษ   23/03/2015  07:30-08:00  

nirachon pairin  นิรชร  ไพรินทร์    ID  5501711237   เลขที่  19  

law 3  khonkaen

การฟังการสนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้  ได้ความรู้สามเรื่อง  ได้แก่

หนึ่ง เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์     โดยถามอาการเจ็บป่วยของเพื่อน ว่าเพื่อนเป็นยังไง  อาการปวดหลังห้ามยกของหนัก  อารีกีได้ตอบแม๊กว่า ได้มีหลานมาช่วย  ในประโยคการสนทนาในกลุ่มแรก

สอง เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์     โดยได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนแล้ว  คุณแม่ของเพื่อนเป็นคนรับสาย  ไมล์ได้คุยกับคุณแม่ของเจนโดยภาษาสุภาพ  ทำให้เรารู้ว่าการใช้โทรศัพท์  กับผู้ใหญ่ต้องใช้คำศัพท์สุภาพขนาดไหน

สาม  เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์    โดยเป็นการสั่งพิซซ่า เป็นประโยคที่ เขาจะบอกเลยเวลาถามว่าเราต้องการอะไร ชอบอะไรเอาอะไรไหม  ทำให้เรารุ้ถึงการคุยกับสายปลายท้างอีกแบบที่ไม่ใช้การสนทนาในการของร้องแต่เป็นการสั่งอาหารว่าขออะไรเพิ่มไปบ้างจ้งอการอะไรละต้องรอนานแค่ไหมถึงจะได้ของ  มาส่งตอนละราคาทีต้องจ่ายเท่าไร

 

สรุป

ประโยคทั่งสามประโยดนี้ทำให้เรารู้ว่าการสทนาทางโทรศัพท์นั่น  ต้องการอยู่ที่การใช้คำพูด  การขอร้อง

ละการทำตามที่ต้องการ  สามประโยคนี้เลยทำให้ได้เรารุ้มากขึ้น ละสามารถไปปรับช้ในชิวิตประจำวันได้

 

 

ทั้งหมด: 16 รายการ (1 หน้า)

แสดงความคิดเห็น