กระดานสนทนา
หัวข้อ : English for ASEAN Community (ENG 1002)
Views : 2260 | Replied : 20 | โพสต์โดย panithi1423 โพสต์เมื่อ : 28-05-2015 11:34:32

โพสต์โดย : thavee

ความเห็นที่ 1 โพสต์เมื่อ : 20-10-2016 21:02:44

อ่านเพลินดีครับ     holiday palace

 

 

โพสต์โดย : Lekha

ความเห็นที่ 2 โพสต์เมื่อ : 26-06-2015 15:15:19

ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นมา เป็นประโยชน์ต่อการผลิตรายการค่ะ

โพสต์โดย : 5603600288

ความเห็นที่ 3 โพสต์เมื่อ : 09-06-2015 01:28:52

วิชา English 1002   

นายชลธิศ  ตั้งชูทวีทรัพย์   

ID:5603600288    (Hob)

วันที่ 25  พฤษภาคม 2558 ตอนที่21 การสนทนาหลากหลายสถานการณ์

     เป็นการสนทนาเกี่ยวกับบุคคลกับองค์กรหนึ่ง ซึ่งมีการเลือกใช้ภาษาตามสถานการณ์ของเหตุการ์ณที่เกิดขึ้น ให้บุคคลอีกบุคคลเข้าใจในการสื่อสารนั้นและเลือกใช้ภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการสนทนาควบคู่กันไป ทำให้สามารถนำการสนทนานี้มาดัดแปลงหรือปรับให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ เพื่อใช้ในการติดต่อกับองค์กรบางองค์กรจะได้รู้จักรูปประโยคที่ถูกต้อง

โพสต์โดย : kaegd_1811

ความเห็นที่ 4 โพสต์เมื่อ : 03-06-2015 20:06:21

มีการสนทนา การสอน ที่หลากหลายสำนวน  มีอาจารย์ พูดช้าๆให้ผู้ฟัง ฟังได้ง่ายขึ้น เข้าใจได้ดีค่ะ 

ทำให้น่าสนใจและติดตามต่อๆไป ได้เรื่อยๆ  มีการสนทนาหลากหลายสถานการณ์ ดีค่ะ

น.ส อรรถพร อินธิดา  5403700551 (HOB)  No.3

โพสต์โดย : Lailaa

ความเห็นที่ 5 โพสต์เมื่อ : 03-06-2015 18:15:19

Mr apisit Peryporn 

ID 5703700228

25 พฤษภาคม 2558

ตอนที่21 การสนทนาหลากหลายสถานการณ์

การสนทนาเพื่อความสำเสร็จของ การหาแนวทางการสื่อสารในระดับองค์กร สนทนาต่างๆนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในทุกๆ องค์กร เช่น การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการปรึกษาเรื่องต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถนำไปพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ ดั้งนั้นการเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ จะช่วยให้เราสามารถใช้ภาษาของเราได้ดีขึ้น

 

โพสต์โดย : satoshiframe

ความเห็นที่ 6 โพสต์เมื่อ : 03-06-2015 16:59:52

นาย วสันต์ จั่นพิมล

ID: 5703700186 (HOB)

 

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 21 การสนทนาหลากหลายสถานการณ์

      การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นช่วยให้ผู้เรียนนั้นมีความสามารถในการที่สนทนาและการใช้ภาษาได้ดียิ่งขึ้น สามารถสื่อสารให้เจ้าของภาษาเข้าใจ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและนำไปใช้ ในเรื่องสถานการณ์เหตุต่างๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็น  ซึ่งการเลือกใช้ภาษาตามสถานการณ์ ของเหตุการณืที่กล่าวขึ้นเพื่อการสื่อสาร ให้บุคคลอีกบุคคลเข้าใจในการสื่อสารนั้นๆ การเลือกใช้สำนวนในการสื่อถึงบางเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่างๆ  หรือเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือ  เพราะฉะนั้นการสนทนาได้หลากหลายสถานการณ์  ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อคนไทย

โพสต์โดย : supannita95

ความเห็นที่ 7 โพสต์เมื่อ : 03-06-2015 14:36:01

นางสาวสุพรรณิตา เร่บ้านเกาะ

ID:5703700251 ( HOB ) 

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 21 สนทนาหลากหลายสถานการณ์

การสนทนาความสำเร็จขององค์กร การพูดสนทนาเป็นทักษะที่จะฝึกควบคู่กันไปกับการฟังเสมอ การสื่อสารกันอาจจะมีปัญหา ถ้าผู้ฟังรับข้อมูลที่ไม่เข้าใจหรือสำเนียงที่แตกต่างกันไป เนื่องจากกิจกรรมช่วยให้ผ๔้เรียนได้ฝึกใช้ภาษา เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา และช่วยให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ ทำให้เราเห็นภาษาพูดเป็นตัวอักษร เมื่อใดที่เราฟังไม่ทันเรายังสามารถย้อนกลับไปฟังซ้ำได้หลายรอบ และเมื่อหัดฟังบ่อยๆเราจะเดาความหมายของศัพท์ใหม่หลายคำได้เองโดยไม่ยากนัก

      จากการฟัง การสนทนาหลากหลายสถานการณ์ อาจารย์ได้อธิบายอย่างช้าๆ  อย่างแรก จะเน้นจากการฟังเสียงให้นักศึกษาจำเสียงได้และสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง สังเกตุและจับได้ว่าเสียงต่างๆแตกต่างกันอย่างไร 

อย่างที่สองเป็นการฟังประโยคเพื่อความเข้าใจ จะประกอบไปด้วย การฟังเสียง พยางค์ คำศัพท์ การสนทนา และเรียบเรียงเรื่องราวได้เข้าใจเป็นลำดับสุดท้ายค้ะ

โพสต์โดย : Plummii_17

ความเห็นที่ 8 โพสต์เมื่อ : 03-06-2015 14:18:08

วิชา English 1002  (English for Ascean community)

น.ส. ปาริฉัตร   งามขำ  ID. 5703600675   No 17 (HOB)

ตอนที่ 21  แนวทางการสนทนาหลากหลายสถานการณ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

 การฟังทำให้เราได้รับประโยชน์ด้านภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายๆได้รับฟังจากบทสนทนาจากชีวิตประจำวัน จากเหตุการณ์ต่างที่อาจายร์ได้ยกตัวอย่างขึ้นมา เช่น บทสนทนากับลูกค้ากับพนักงานธนาคาร มีการใช้ภาษาตอบโต้กันอย่างชัดเจน โดยอาจายร์พูดช้าให้ผู้ฟังได้เข้าใจง่าย ตอนท้ายของแต่ละเรื่องก็มีการให้ คำศัพท์     สำนวน การใช้อย่างถูกต้อง  และสามรถใช้ได้อย่างถูกต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

    จากการที่ได้ฟังรายการวิทยุเป็นช่วงที่ผู้ที่ฟังได้รับประโยชน์ ได้รับความรู้จากบทสนทนา นำไปใช้ได้จริงเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆๆ และทำให้เรารู้ในการออกเสียงอย่างถูกต้อง เพราะภาษาจำเป็นมากต่อในสังคมสมัยนี้ทุกคนต้องใช้ ศึกษา เพราะมันเป็นประโยชน์มากๆค่ะ 

โพสต์โดย : patcharee07

ความเห็นที่ 9 โพสต์เมื่อ : 03-06-2015 13:50:38

นางสาว พัชรี  พลายแก้ว

ID: 5703700194 (Hob)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ตอนที่ 21 การสนทนาหลากหลายสถานการณ์

              ทุกๆวันนี้ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นมากในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป้นการศึกษา การติดต่อทำธุรกิจ การค้าขาย ซึ่งบางคำบางประโยคยังพูดไม่ถูกและยังไม่ชัดเจนหรือออกเสียงผิดกันอยู่เลย ซึ่งหลังจากที่ได้ฟังการสอนบทสนทนานี้ซึ่งมีประโยชน์มากในการพูดใช้ติดต่อในชีวิตประจำวันนำมาใช้ในทางที่ถูก เนื้อหารูปแบบดีมาก ฟังแล้วเข้าใจง่าย เพราะมีการพูดช้าๆสองรอบพร้อมแปล ถึงแม้ผู้ทีไม่มีความรู้ในภาษาอังกฤษเมื่อได้เข้ามาฟังก็สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึนเพราะมีการอธิบายและพูดชัดเจน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในการศึกษาโดยที่สามารถเข้ามาเปิดฟังและหัดออกเสียงและพูดตาม

               เป็นการศึกษาหาความรู้ได้สะดวก และง่ายเพราะปัจุบันคนส่วนมากใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ตลอดซึ่งสามารถเข้ามาเปิดฟังมาศึกษากันได้ตลอดเวลา และประโยคที่ใช้สอนเนื้อหาสมารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสต์โดย : relenamanami

ความเห็นที่ 10 โพสต์เมื่อ : 03-06-2015 12:53:00

นาย สรวิชญ์ ตันธรรมจาริก

ID 5703700020 (Hob)

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ชุดที่ 2 ตอนที่ 20 การพูดเพื่อขยายความคิดเห็นของตนเอง

      การพูด และการสนทนาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจนั้น ทำให้ผมรู้จักการหาเหตุผลมาสนับสนุน และขยายความในประโยคต่างๆ ที่จะทำให้ไม่ต้องอธิบายความหมายของประโยคที่อาจไม่เข้าใจตรงกันในบางกรณี ไม่ว่าในการทำงาน การสัมภาษณ์ การประชุม และการพูดคุยกับเพื่อนฝูง โดยเฉพาะการใช้สำนวนภาษาอังกฤษ และการใช้ประโยคในรูปแบบต่างๆ เช่น ประโยคคำถามคำตอบ ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ เป็นต้น ซึ่งการใช้ประโยคในลักษณะที่ต่างกันก็อาจทำให้เป็นผลหรือไม่เป็นผลก็ได้ รวมถึงความหมายในประโยคนั้นๆ ด้วย

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 21 การสนทนาหลากหลายสถานการณ์

 

การสนทนาหลากหลายสถานการณ์  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นช่วยให้ผู้เรียนนั้นมีความสามารถในการที่สนทนาและการใช้ภาษาได้ดียิ่งขึ้น สามารถสื่อสารให้เจ้าของภาษาเข้าใจได้ มีสำเนียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา เพื่อเพิ่มความมั่นใจและนำไปใช้ ในเรื่องสถานการณ์เหตุต่างๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็น  หรือสถานการณ์  หรือเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือ  เพราะฉะนั้นการสนทนาได้หลากหลายสถานการณ์  จึงมีความจำเป็นอย่างมาก  ต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้  เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเตรียมตัวสู่ประชาคม ASEAN

 

เป็น การ ศึกษาหาความ รู้ ด้วย เทคโนโรยี ใหม่ๆ สามารถ รับฟัง จาก โทรศัพย์ ได้ ขอแค่ มีอินเตอร์ เน็ต สะดวก แก่การเรียนรู้ อย่างมาก  มีการใช้รูปประโยค และสำนวนที่หลากหลาย  โดยมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างมากมาย

โพสต์โดย : Mickyy

ความเห็นที่ 11 โพสต์เมื่อ : 03-06-2015 11:17:25

นายธีระ ชวกิจโรจน์

ID:5703700178 (Hob)

วันที่ 25  พฤษภาคม 2558 ตอนที่21 การสนทนาหลากหลายสถานการณ์

              การสนทนานี้มีประโยชน์ต่อทุกคนที่ต้องการศึกษาแนวทางการพูดคุยต่อบริษัทที่คุณต้องการติดต่อเช่น การสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงาน  การจัดกิจกรรม เป็นต้น การใช้ภาษาต้องถูกต้องและแม่นยำ เพราะสำคัญมากในงานเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ประโยคเหล่านี้เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราและในด้านการทำงานได้ หรือติดต่อกับชาวต่างชาติ

             ดังนั้นการฟังสื่อการเรียนครั้งนี้ ทำให้เรามาประยุกต์ใช้ได้ในหลายอย่าง ทั้งในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งการทำงาน เนื่องจากมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบทำให้สามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย

 

โพสต์โดย : arisara_2311

ความเห็นที่ 12 โพสต์เมื่อ : 03-06-2015 06:12:23

นางสาว อริศรา เอี่ยมง้วง 

ID 5603600429

วันที่ 18พฤษภาคม 2558      การพูดเพื่ออธิบายขยายความคิดเห็นของตัวเอง

ปัจจุบบันการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันยังคงมีบางคำหรือบางครั้งที่ยังคงสื่อสารไม่ชัดเจนหรือไม่เข้าใจกันได้ ดังนั้นการพูดเพื่ออธิบายขยายความคิดเห็นของตัวเองจึงสำคัญต่อการสื่อสารทั่วไป ไม่ว่าจะ ใช้ในการทำงาน หรือการพูดคุยเท่านั้นหรือไม่ว่าสถานการณ์จะขึ้นอยู่อย่างไรก็ตามเราไม่ควรที่จะตอบออกมาอย่างเดียวต้องมีการขยายความคำพูดของเราเพือให้การสื่อสารเข้าใจง่ายมากขึ้นต้องเล็งเห็นความคิดเห็นการอธิบายเพิ่มอีกด้วย

      ดังนั้นการที่เราได้ฟังบทสนทนาทำให้เราได้ฝึกทักษะทั้งในด้านของการพูดหรือในเรื่องของการอธิบายทำให้เรามีแนวโน้มการพูดหรือเพื่ออธิบายได้ดีมากขึ้นไปกว่าเดิมเป็นการฝึกฝนไปในตัวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเราอีกด้วย

 

 

25 พฤษภาคม 2558 บทสนทนาหลายสถานการณ์

บทสนทนาได้บทนี้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายเป็นการสนทนาที่มีรูปแบบโครงสร้างการเชื่อมโยงการอธิบายการเชื่อมคำพูดให้ความหมายสอดคล้องกันแม่นยำเป็นการพูดแบบมีชั้นเชิง

ดังนั้น การสนทนาไม่ว่าสถานการณ์ใดเราควรรอบคอบคิดและอธิบายเพื่อให้การสื่อสารของเรามีความแม่นยำและเข้าใจง่ายมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิงเพราะเราได้ประสบการณ์ซึ่งสามารถนำมาแก้ไขและใช้งานได้ได้อนาคตข้างหน้า

โพสต์โดย : kanrada_123

ความเห็นที่ 13 โพสต์เมื่อ : 02-06-2015 22:38:11

วิชา  English 1002  (English for  Asean community)

นางสาว  สนธญา  นะภา    Id5703600709  No.18 (Hob)

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  (ตอนที่ 20 การพูดเพื่ออธิบายขยายความคิดเห็นของตนเอง)

การสื่อสารในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ที่เหมือนและจะต้องใช้กันเป็นประจำนั้นก็คือภาษา ปัจจุบันภาษาอังกฤษเองก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เป็นภาษาหลัก การจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพูด อธิบาย ความคิดเห็นของตนนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีสื่อการเรียนการสอนที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่าย เรียนรู้ได้ง่าย แค่เราเปิดใจและใช้คำออกเสียง ออกสำเนียงให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับเพื่อนฝูง การสื่อสารกับบุคคลในที่ทำงาน

จากการได้ฟังรายการวิทยุในครั้งนี้ ดิฉันได้ข้อคิดและได้ความรู้เป็นอย่างมาก สามารถฝึกพูดกับเพื่อนฝูงเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องซักถามกันมาก เป็นพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษอีกมุมมองหนึ่งที่ทำให้ดิฉันได้ประโยชน์ มีมุมมองที่กว้างขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ

 

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  (ตอนที่ 21 แนวทางการสนทนาหลากหลายสถานการณ์)

การยกตัวอย่างของบทสนทนาในตอนนี้ถือว่ามีประโยชน์กับผู้ฟังเป็นอย่างมาก เช่นบทสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานธนาคารที่มีการพูดคุยโต้ตอบกัน การสอบถาม การแสดงความคิดเห็น หรือแม้แต่ให้คำแนะนำต่างๆ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ การสนทนาพูดคุยกันในการจัดกิจกรรมของบริษัท ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ปฎิบัติได้ในชีวิตจริงประจำวัน

จากการได้ฟังรายการวิทยุในช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีประโยชน์กและคิดว่าให้ความรู้กับผู้อื่นเป็นอย่างมาก อาจารย์(ผู้บบรยาย) มีการอธิบาย การเน้นคำที่จำเป็น และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง การใช้คำต่างๆ ศัพท์ต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งมีประโยชน์และเป็นความรู้ใหม่มากๆ  ค่ะ

โพสต์โดย : cardja

ความเห็นที่ 14 โพสต์เมื่อ : 02-06-2015 22:31:57

นาย กันตินนท์ เก่งชน ID 5703700202 (Hob)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 21 การสนทนาหลากหลายสถานการณ์

   การสนทนาหลากหลายสถานการณ์  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นช่วยให้ผู้เรียนนั้นมีความสามารถในการที่สนทนาและการใช้ภาษาได้ดียิ่งขึ้น สามารถสื่อสารให้เจ้าของภาษาเข้าใจได้ มีสำเนียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา เพื่อเพิ่มความมั่นใจและนำไปใช้ ในเรื่องสถานการณ์เหตุต่างๆ ซึ่งอาจมีความจำเป็น  หรือสถานการณ์  หรือเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือ  เพราะฉะนั้นการสนทนาได้หลากหลายสถานการณ์  จึงมีความจำเป็นอย่างมาก  ต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้  เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเตรียมตัวสู่ประชาคม ASEAN

   หลังจบประโยคสนทนามีการแปล และพูดอย่างช้าๆให้ชัดเจนเป้นเรื่องที่ดิมากครับ

 

 

โพสต์โดย : songsiriyout

ความเห็นที่ 15 โพสต์เมื่อ : 31-05-2015 22:04:21

วิชา English 1002   English for  Asean community

นางสาว  พรรณพร  สูงสิริยศ    ID  5603600551     No 14 (Hob)

     วันที่18 พฤษภาคม พ.ศ 2558  (ตอนที่20 การพูดเพื่ออธิบายขยายความคิดของตนเอง)

   การพูดเพื่อเพื่ออธิบายแนวคิดของตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราทุกคนจะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกครั้งที่เราต้องพูดหรือโต้ตอบหรือเสนอความคิดเห็นอะไรก้ตามเราไม่ควรแต่เพียงที่จะตอบออกมาเท่านั้นแต่เราควรที่จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อและในสิ่งที่เราพูดออกไปนั้นเราก็ควรจะพิจารณาด้วยว่าเรากำลังสนทนาอยู่ในสถานการณ์ใด สนทนากับใคร ควรที่จะดูกาละเทศะด้วย 

   การที่ดิฉันได้ฟังการสอนสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องของการพูดเพื่ออธิบายขยายความคิดของตนเองทำให้ดิฉันมีแนวคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสอนให้ดิฉันมีแนวทางควรจะโต้ตอบอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ทำให้ได้ฝึกทักษะในการฟังภาษาอังกฤษและจับใจความบทสนทนาไปในตัว

 

    วันที่25 พฤษภาคม พ.ศ25558  ( ตอทที่21 บทสนทนาหลายสถานกาณ์  )

   เป็นการสนทนาโต้ตอบได้อย่างละเอียดและชัดเจนในแต่ละสถานการณ์หารใช้ถ้อยคำ เช่น การสนทนาของพนักงานให้บริการกับลูกค้าและยังมีการสนทนาในการจะจัดกิจกรรมของบริษัทการสนทนาเหล่านี้ทำให้ดิฉันได้ศึกษาโดยการฟังว่าปรโยคและคำแต่ละคำที่เขาใช้นั้นต้องดูสถานการณ์ว่าคุยกับใครใช้ประโยคในการสนทนาอย่างไรจึงจะเหมาะสมและสามารถทำให้ดิฉันนำประโยคเหล่านี้ไปใช้ในการทำธุระกิจภายภาคหน้าและนำแบบอย่างมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

  การสนทนาภาษาอังกฤษใช้รูปประโยคไดดีและผู้สอนภาษาอังกฤษได้สอนอย่างละเอียดและมีการแปลแต่ละปรโยคให้ไปในตัวและยังบอกศัพท์บางคำที่เราไม่เคยได้ยินได้อธิบายให้อย่างละเอียด

 

 

โพสต์โดย : pollimmi

ความเห็นที่ 16 โพสต์เมื่อ : 31-05-2015 12:50:18

 

Miss Pimwadee Buachaiya

ID : 5501711088

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 21 การเสาะหาแนวทาง ทางเลือก หรือตัวเลือก

   การพูดและการสนทนาเพื่อความสำเร็จในองค์กรและยังสามารถปรับเปลี่ยนใช้พูดในชีวิตประจำวันต่างๆ ต่างสถานการณ์ เช่น บทสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงาน ซึ่งบางประโยคจะมีสำนวนต่างๆ ทำให้เข้าใจในการใช้กับประโยคแบบไหน สถานการรณ์แบบไหนที่ควรใช้ รวมไปถึงการถาม การตอบ และประโยคจูงใจในทางธุรกิจ

       จากการฟังการบรรยายทำให้รู้ถึงประโยคในทางธุรกิจและการใช้สำนวนมากขึ้นและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

What kind of thing can I do ? = Present Simple

What about helping if I have any problem. = Present simple

What do you think about this? = Present simple

 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ชุดที่ 2 ตอนที่ 20 การพูดเพื่อขยายความคิดเห็นของตนเอง

การพูดและการสนทนาในชีวิตประจำวัน เมีเทคนิคหลายอย่างเพื่อนให้บุคคลอื่นเข้าใจง่ายขึ้น มีวิธีการพูดให้บุคคลอื่นเข้าใจเราตามที่เราต้องการ โดยไม่ต้องถามอะไรกันมาก รู้จักการหาเหตุผลมาสนับสนุน และขยายความในประโยคต่างๆ การใช้สำนวนต่างๆ ประโยคมีทั้ง ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสษ รวมไปถึงการใช้โครงสร้างต่างๆ

    การฟังสื่อการสอนดังกล่าวเป็นสื่อการสอนที่ทำให้เข้าใจถึงการใช้ประโยคที่ไม่ต้องซักถามมาก เข้าใจให้ง่ายขึ้น สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Did you have any trouble for frinding us? =Past simple

Each group present the summarry of ideas. =Present simple.

It has been a good experience for me. =Present perfect

โพสต์โดย : pollimmi

ความเห็นที่ 17 โพสต์เมื่อ : 31-05-2015 12:45:08

น.ส. ธีร์ุวรา ธนกฤตพิสิษฐิ์ 

ID 5501711260 No.9

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ตอนที่ 21 การสนทนาหลากหลายสถานการณ์

          การสนทนาเกี่วกับบุคคลกับองกรณ์ องค์กรณ์หนึ่ง ซึ่งการเลือกใช้ภาษาตามสถานการณ์ ของเหตุการณืที่กล่าวขึ้นเพื่อการสื่อสาร ให้บุคคลอีกบุคคลเข้าใจในการสื่อสานฃรนั้นๆ การเลือกใช่สำนวนในการสื่อถึงบางบางบางเหตุการณ์ มีการใช้ภาษที่เป็นทางการณืและไม่เป็นทางการในการสนทนาควบคู่กันไม่ ทำให้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการติดต่อหากข้าพเจ้ามีธุรกับองค์กรบางองกรณ์จะได้ใช้รูปประโยคที่ถูกต้อง

เช่น

Can you tell me !! เป็นประโยค  Present simple 

That's great    เป็นประโยค  Present simple

Just press the number for sevice by recording  เป็นประโยค Presrnt simple

day to day เป็นประโยค Present simple 

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตอนที่ 19 การบอกและแนะนำวิธีใช้

   เป้นการสนทนาระหว่าบุคคลกับองค์ องค์กรณ์หนึ่งเกี่ยวกับวิ๊การ หรือลำดับกระบวณการใช้บางสิ่ง เป็นการสนาทนาระหว่า องค์กรณ์ ธุรกิจบางอย่าง  บุคลาการทางการแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่ประชาสำพันธ์  เพื่ออธิบายให้คู่สนทนาเข้าใจลำดับขั้นตอนในการใช้ โดยบทสนทนานี้ก้สำคัญในชีวิตประจำวันเช้นกันและมีการใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

How do i sent a faxs เป็นประโยค Present simple

First put the paper into the phone  Present simple

Deal facedown card on the table present simple

 

 

โพสต์โดย : dewlove53

ความเห็นที่ 18 โพสต์เมื่อ : 31-05-2015 12:08:10

Mr. Tanaphumchanat  Jantawong

ID:5401615256  No.16

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ชุดที่ 2 ตอนที่ 20 การพูดเพื่อขยายความคิดเห็นของตนเอง

      การพูด และการสนทนาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจนั้น ทำให้ผมรู้จักการหาเหตุผลมาสนับสนุน และขยายความในประโยคต่างๆ ที่จะทำให้ไม่ต้องอธิบายความหมายของประโยคที่อาจไม่เข้าใจตรงกันในบาง กรณี ไม่ว่าในการทำงาน การสัมภาษณ์ การประชุม และการพูดคุยกับเพื่อนฝูง โดยเฉพาะการใช้สำนวนภาษาอังกฤษ และการใช้ประโยคในรูปแบบต่างๆ เช่น ประโยคคำถามคำตอบ ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ เป็นต้น ซึ่งการใช้ประโยคในลักษณะที่ต่างกันก็อาจทำให้เป็น ผลหรือไม่เป็นผลก็ได้ รวมถึงความหมายในประโยคนั้นๆ ด้วย

      การฟังสื่อการสอนดังกล่าวเป็นสื่อการสอนที่ทำให้เข้าใจอย่างเป็นขั้น ตอน ง่ายในการรับฟัง และการฝึกพูดตาม โดยคำศัพท์ต่างๆ ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการพัฒนาตนเองได้

 

      วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 21 การสนทนาหลากหลายสถานการณ์

      การสนทนาเพื่อความสำเร็จขององค์กร การตัดสินใจ การหาแนวทาง และการสื่อสารในระดับองค์กรต่างๆ เช่น การสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงาน การจัดกิจกรรมของบริษัท และการตัดสินใจที่ดีที่สุดของผลงาน ทำให้ผมรู้เกี่ยวกับการตอบคำถามในเชิง ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยระหว่างพนักงานกับลูกค้าก็ดี หรือหัวหน้ากับลูกน้องก็ดี และยังได้รู้จักการใช้คำศัพท์ต่างๆ อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์นั้นอีกด้วย รวมถึงการใช้ประโยค และสำนวนต่างๆ เช่น สำนวนเพื่อแสดงความพึงพอใจ สำนวนเพื่อการตัดสินใจ และการชมเชย เป็นต้น 

      การฟังสื่อการสอนดังกล่าวมีการใช้รูปประโยค และสำนวนที่หลากหลาย  โดยมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างมากมาย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจง่าย โดยไม่ต้องอธิบาย

 

โพสต์โดย : chatt

ความเห็นที่ 19 โพสต์เมื่อ : 31-05-2015 09:47:12

Mr.Chattammarak Nakaprawat

ID 5501711047   No.2

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 20 การพูดเพื่อขยายความคิดเห็นของตนเอง  

การพูดและฟังเพื่อขยายความคิดเห็นและการสนทนาระหว่างบุคคล จำเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันไม่ว่าประกอบอาชีพใดๆ แม้กระทั่งการสัมภาษณ์และการตอบคำถามหรือการพบปะผู้คนเพื่อนฝูง เพราะการสทนาหรือการพูดบรรยายขยายความทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น

การฟังสื่อการเรียนการสอนนี้ให้ประโยชน์ในการใช้คำศัพท์และการออกเสียงต่างๆสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ตอนที่ 21 การสนทนาหลากหลายสถานการณ์

การสนทนาเพื่อความสำเร็จขององค์กร การต่อรอง การให้คำปรึกษา และการสนทนาต่างๆนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากในทุกๆองค์กร เช่นการสนทนาระหว่างลูกค้า การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแนะนำให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ และเราสามารถแก้ปัญหาในสถาการณ์นั้นๆได้ด้วยตัวเอง 

การสนทนาหลากหลายสถานการณ์นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนรู้คำศัพท์ที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ

 

โพสต์โดย : kamchai01

ความเห็นที่ 20 โพสต์เมื่อ : 31-05-2015 09:46:45

       MR.Kamchai Wearubun

     ID:5501711153   No.4

 

 

        สรุป วันที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ.2558 ชูดที่ 2  ตอนที่ 20

      การสนทนาภาษาอังกฤษ  พัฒนาทักษะการทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆผู้ที่เรียนรู้หลายภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก จะพบกับการที่ต้องสับเปลี่ยนระบบการพูด การเขียน และลักษณะโครงสร้างทางภาษาที่แตกต่างกันในแต่ละภาษา ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าการที่สมองต้องสับเปลี่ยนการทำงานในลักษณะนี้อยู่บ่อยๆนั้นจะช่วยให้ทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ดีขึ้น อีกทั้งยังรับรู้สถานการณ์ต่างๆรอบๆตัวได้ดีขึ้นอีก

       สรุป วันที่ 25พฤษภาคม  พ.ศ.2558   ตอนที่ 21

การสนทนาหลากหลายสถานการณ์  งานวิจัยพบว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นช่วยให้ผู้เรียนนั้นมีความสามารถในการที่จะรับรู้และกลั่นกรองข้อมูล ว่าข้อมูลใดสำคัญหรือไม่สำคัญได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแยกข้อมูลเท็จออกจากข้อมูลที่เป็นความจริงอีกด้วย การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้น เราจำเป็นต้องเรียนรู้หลักภาษา โครงสร้างประโยค และการเชื่อมคำพูด ในแต่ละภาษา ดังนั้นการ เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอื่นๆ จะช่วยให้เราสามารถใช้ภาษาของเราได้ดีขึ้นไปด้วยนั่นเอง

ทั้งหมด: 30 รายการ (2 หน้า)

แสดงความคิดเห็น